Vragen en antwoorden

U zoekt nu op vragen en antwoorden. Zoek hier door de volledige website.

U kunt 'AND', 'OR' en 'NOT' gebruiken om de zoekopdracht te verfijnen of uit te breiden. Meer zoektips

Sorteren op
528 resultaten
 • Met welke kenmerken draagt formatieve evaluatie zo effectief mogelijk bij aan de ontwikkeling van leerlingen in het vso-praktijkonderwijs?

  Praktijkonderwijs | Toetsen en beoordelen | (v)so

  Formatieve evaluatie is een effectieve manier om goede leerresultaten te bereiken en om leerlingen te motiveren. Dat geldt voor alle leerlingen, dus ook leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het gaat bij formatieve evaluatie om verbetering van het leerproces. Centraal daarin staat de ontwikkeling van de leerling ten opzichte van zijn of haar leerdoelen. Waar werkt de leerling naar toe? Waar staat de leerling nu? Hoe komt de leerling naar de gewenste situatie?

  Lees meer

 • In welke mate draagt zittenblijven in een mbo-4 opleiding bij aan het succesvol afronden van de opleiding?

  Schooluitval | Zittenblijven | mbo | ho

  Zittenblijven draagt niet bij aan studiesucces in het voortgezet en hoger onderwijs. Het is aannemelijk dat zittenblijven ook in het middelbaar beroepsonderwijs nauwelijks bijdraagt aan het succesvol afronden van de opleiding. Net als in het hoger onderwijs kan een jaar overdoen juist leiden tot meer vroege studie-uitval.

  Lees meer

 • Met welke werkwijzen kunnen leerkrachten de cognitieve flexibiliteit van bovenbouwleerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis versterken?

  Autisme | Ontwikkelingsstoornis | Executieve functies | po

  Kinderen laten na training in cognitieve flexibiliteittaken in het algemeen verbeteringen op die taken zien. Bij kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is dat minder duidelijk. Evenmin is duidelijk of kinderen door deze trainingen in de klas of in het dagelijkse leven minder problemen met cognitieve flexibiliteit tonen. Een meer samenhangend cognitief gedragsprogramma (Unstuck and On Target) laat bij kinderen met ASS enige bemoedigende resultaten zien.

  Lees meer

 • Welke leesbevorderingsinterventies zijn effectief om het lezen en het leesplezier onder mbo-studenten te bevorderen?

  Leesonderwijs | Leesonderwijs | Leesonderwijs | mbo

  Aandacht voor de interesse van de student en sociale interactie zijn belangrijk om het lezen te bevorderen. Daarnaast zijn routine en rust bevorderlijk, evenals het actief betrekken van studenten bij de invulling van het lezen. Verder is het wenselijk dat er voldoende faciliteiten zijn, zoals begeleiding en toegankelijk leesaanbod. Ook een positieve leescultuur ondersteunt het lezen.

  Lees meer

 • Welke invloed heeft het hergebruiken van vragen in kennistoetsen op de kwaliteit van de toets op de lerarenopleiding?

  Toetsen en beoordelen | lerarenopleiding | ho

  Als een kennistoets voor een deel bestaat uit eerder gebruikte vragen die bij studenten bekend zijn, leidt dit niet automatisch tot een daling van de betrouwbaarheid en validiteit van de toets. Multiplechoicevragen hergebruiken uit een itembank heeft weinig tot geen effect op het slagingspercentage en de moeilijkheidsgraad. Dat blijkt uit het weinig beschikbare onderzoek. Over het hergebruik van open vragen is geen onderzoek bekend.

  Lees meer

 • Wat is het effect van een functionele versus een grammaticale onderwijsbenadering op de taalbeheersing van volwassen NT2-deelnemers?

  Grammatica | Taalbeleid | volwasseneneducatie

  Zowel een functionele als een grammaticale onderwijsbenadering kan in het volwassenenonderwijs bijdragen aan het leren van een tweede taal. Aansluiting bij de behoeften van deelnemers en een leeromgeving waarin hun eigen context centraal staat, leveren goede leerresultaten op. Het gaat dan om de functionele benadering met onder meer voldoende oefenmomenten en authentieke leeractiviteiten. Expliciete instructie van grammatica werkt eveneens. Daarbij gebruiken docenten sleutelwoorden of klanken, bieden zij categorische woordenlijsten aan of zetten de methode van uitgebreid lezen in (de grammaticale benadering).

  Lees meer

 • Wat is de effectiviteit van pedagogische strategieën op de leerprestaties van mbo-studenten niveau 1 en 2?

  Klassenmanagement kan ordeverstoringen in de klas verminderen, wat kan leiden tot beter leren. Het gaat erom te zorgen voor regels en routine in de klas en ook is het belangrijk om consequent om te gaan met ordeverstorend gedrag. Een goede relatie tussen docent en leerlingen is van invloed, maar vooral: alertheid van de docent. Hoewel er geen onderzoek bekend is dat specifiek gaat over leerprestaties van mbo’ers, lijken deze strategieën ook in het mbo toe te passen.

  Lees meer

 • Wat zijn de effecten van het opschrijven en omschrijven van geleerde woorden in een digitaal woordenboek op de ontwikkeling van digitale geletterdheid en op het dieper en actiever leren van de woorden?

  Digitale geletterdheid koppelen aan het woordenschatonderwijs ligt niet voor de hand. Er zijn waarschijnlijk efficiëntere manieren om gelijktijdig te werken aan woordenschat en aan digitale geletterdheid. Zo lijkt het kansrijk om informatievaardigheid en mediawijsheid – twee belangrijke onderdelen van digitale geletterdheid – te koppelen aan het lees- en schrijfonderwijs. Er is namelijk een grote mate van overlap tussen de respectieve leerdoelen.

  Lees meer

 • Welke stimulansen van buiten zijn effectief om kennisdeling en kennisbenutting binnen professionele netwerken in het onderwijs te realiseren?

  Onderzoeksvaardigheden | Onderzoekende leraar | Professionele ontwikkeling | sectoroverstijgend

  Professionele netwerken delen en benutten meer kennis als er veiligheid is in de groep en een sterke relatie tussen kennis en schoolpraktijk. Ook ondersteunend schoolleiderschap en goede facilitering zijn belangrijk voor kennisdeling en kennisbenutting. Externen kunnen de kennisbenutting verder vergroten. Ze kunnen bijvoorbeeld netwerkleden stimuleren om hun collega’s te betrekken bij wat ze in het netwerk doen. Bij het horizontale karakter van netwerken past een open dialoog op basis van gelijkwaardigheid.

  Lees meer

 • Beïnvloedt het gebruik van instructievideo’s taakgerichtheid van leerlingen in het primair onderwijs? Aan welke criteria voldoen goede instructievideo’s?

  Digitale leermiddelen en lesmateriaal | po

  De inzet van instructievideo’s voorafgaand aan de les heeft voordelen voor het leerproces. Leerlingen hoeven minder mentale inspanning te leveren en ze kunnen de leerstof in hun eigen tempo doorlopen. Verder zijn er meer mogelijkheden tot actief leren. Of instructievideo’s ook de taakgerichtheid van leerlingen in het primair onderwijs beïnvloeden, is niet bekend. Het is aan te bevelen om instructievideo’s voornamelijk te gebruiken voor procedurele informatie en dit op te delen in korte stukken.

  Lees meer