Vragen en antwoorden

U zoekt nu op antwoorden. Zoek hier door de volledige website.

U kunt 'AND', 'OR' en 'NOT' gebruiken om de zoekopdracht te verfijnen of uit te breiden. Meer zoektips

Sorteren op
514 resultaten
 • Welke invloed heeft het hergebruiken van vragen in kennistoetsen op de kwaliteit van de toets op de lerarenopleiding?

  Toetsen en beoordelen | lerarenopleiding | ho

  Als een kennistoets voor een deel bestaat uit eerder gebruikte vragen die bij studenten bekend zijn, leidt dit niet automatisch tot een daling van de betrouwbaarheid en validiteit van de toets. Multiplechoicevragen hergebruiken uit een itembank heeft weinig tot geen effect op het slagingspercentage en de moeilijkheidsgraad. Dat blijkt uit het weinig beschikbare onderzoek. Over het hergebruik van open vragen is geen onderzoek bekend.

  Lees meer

 • Wat is het effect van een functionele versus een grammaticale onderwijsbenadering op de taalbeheersing van volwassen NT2-deelnemers?

  Grammatica | Taalbeleid | volwasseneneducatie

  Zowel een functionele als een grammaticale onderwijsbenadering kan in het volwassenenonderwijs bijdragen aan het leren van een tweede taal. Aansluiting bij de behoeften van deelnemers en een leeromgeving waarin hun eigen context centraal staat, leveren goede leerresultaten op. Het gaat dan om de functionele benadering met onder meer voldoende oefenmomenten en authentieke leeractiviteiten. Expliciete instructie van grammatica werkt eveneens. Daarbij gebruiken docenten sleutelwoorden of klanken, bieden zij categorische woordenlijsten aan of zetten de methode van uitgebreid lezen in (de grammaticale benadering).

  Lees meer

 • Wat is de effectiviteit van pedagogische strategieën op de leerprestaties van mbo-studenten niveau 1 en 2?

  Klassenmanagement kan ordeverstoringen in de klas verminderen, wat kan leiden tot beter leren. Het gaat erom te zorgen voor regels en routine in de klas en ook is het belangrijk om consequent om te gaan met ordeverstorend gedrag. Een goede relatie tussen docent en leerlingen is van invloed, maar vooral: alertheid van de docent. Hoewel er geen onderzoek bekend is dat specifiek gaat over leerprestaties van mbo’ers, lijken deze strategieën ook in het mbo toe te passen.

  Lees meer

 • Wat zijn de effecten van het opschrijven en omschrijven van geleerde woorden in een digitaal woordenboek op de ontwikkeling van digitale geletterdheid en op het dieper en actiever leren van de woorden?

  Digitale geletterdheid koppelen aan het woordenschatonderwijs ligt niet voor de hand. Er zijn waarschijnlijk efficiëntere manieren om gelijktijdig te werken aan woordenschat en aan digitale geletterdheid. Zo lijkt het kansrijk om informatievaardigheid en mediawijsheid – twee belangrijke onderdelen van digitale geletterdheid – te koppelen aan het lees- en schrijfonderwijs. Er is namelijk een grote mate van overlap tussen de respectieve leerdoelen.

  Lees meer

 • Welke stimulansen van buiten zijn effectief om kennisdeling en kennisbenutting binnen professionele netwerken in het onderwijs te realiseren?

  Onderzoeksvaardigheden | Onderzoekende leraar | Professionele ontwikkeling | sectoroverstijgend

  Professionele netwerken delen en benutten meer kennis als er veiligheid is in de groep en een sterke relatie tussen kennis en schoolpraktijk. Ook ondersteunend schoolleiderschap en goede facilitering zijn belangrijk voor kennisdeling en kennisbenutting. Externen kunnen de kennisbenutting verder vergroten. Ze kunnen bijvoorbeeld netwerkleden stimuleren om hun collega’s te betrekken bij wat ze in het netwerk doen. Bij het horizontale karakter van netwerken past een open dialoog op basis van gelijkwaardigheid.

  Lees meer

 • Beïnvloedt het gebruik van instructievideo’s taakgerichtheid van leerlingen in het primair onderwijs? Aan welke criteria voldoen goede instructievideo’s?

  Digitale leermiddelen en lesmateriaal | po

  De inzet van instructievideo’s voorafgaand aan de les heeft voordelen voor het leerproces. Leerlingen hoeven minder mentale inspanning te leveren en ze kunnen de leerstof in hun eigen tempo doorlopen. Verder zijn er meer mogelijkheden tot actief leren. Of instructievideo’s ook de taakgerichtheid van leerlingen in het primair onderwijs beïnvloeden, is niet bekend. Het is aan te bevelen om instructievideo’s voornamelijk te gebruiken voor procedurele informatie en dit op te delen in korte stukken.

  Lees meer

 • Welke vormen van afstandsleren hebben een positief effect op het commitment en de zelfsturing van laagopgeleide volwassenen met beperkte digitale vaardigheden?

  Een drietal factoren uit de leeromgeving zijn van invloed op de effectiviteit van afstandsleren voor laagopgeleide volwassenen: omgeving, begeleiding en inhoud. Positief voor commitment en zelfsturing van deze deelnemers is een leeromgeving die het mogelijk maakt het geleerde in praktijk te brengen (transfermogelijkheden). Door bijvoorbeeld buitenschools taalcontact op oefenplekken. Ook moet er goede begeleiding zijn in de vorm van mentoring of peer support. Tot slot is het belangrijk om authentieke leeractiviteiten aan te bieden, waarbij deelnemers open vaardigheden toepassen.

  Lees meer

 • Welke interactieve werkvormen zijn in coronatijd geschikt voor volwassenen die niet digitaal vaardig zijn?

  Interactie is belangrijk bij het leren van tweede taal. Vanwege coronamaatregelen is de groepsgrootte echter beperkt. Ook zijn niet alle deelnemers aan volwassenenonderwijs digitaal vaardig genoeg voor online onderwijs. Om hen toch in kleine groepen op anderhalf meter te laten samenwerken aan sociale- en taalvaardigheden, kunnen docenten vier interactieve werkwijzen inzetten: coöperatief leren, Team Based Learning, the Flipped Classroom en Total Physical Response Methode.

  Lees meer

 • Is het voor het betrouwbaar meten van rekenvaardigheid noodzakelijk dat leerlingen niet langer dan de voorgeschreven tijd aan de toets mogen werken?

  Rekenen | Kwaliteitszorg | Toetsen en beoordelen | Rekenen | po

  Het is voor de betrouwbaarheid van een niveautoets niet noodzakelijk om de voorgeschreven toetstijd aan te houden, tenzij de toets bedoeld is om automatische rekenvaardigheden vast te stellen. Wanneer leerlingen onbedoeld in tijdnood komen, is de validiteit van de toets in het geding. Het is dan beter om meer tijd te geven dan om minder vragen te stellen. Een leerling die extra toetstijd nodig heeft, weet misschien wel hoe het moet, maar heeft de vaardigheid nog onvoldoende geautomatiseerd.

  Lees meer

 • Wat zijn effectieve externe prikkels om scholen primair onderwijs met middelmatig prestatieniveau aan te zetten tot duurzame kwaliteitsverbetering?

  Bekostiging, verantwoording en beloningen kunnen gunstige effecten hebben op de prestaties van leerlingen. Maar er zijn ook mogelijke negatieve bijwerkingen. Een externe prikkel met positieve effecten is het faciliteren van deskundigheidsbevordering, zoals de Lerarenbeurs en kennisdeling tussen scholen. Al met al lijken externe prikkels echter een beperkte invloed te hebben op kwaliteitsverbetering.

  Lees meer