Vragen en antwoorden

U zoekt nu op vragen en antwoorden. Zoek hier door de volledige website.

U kunt 'AND', 'OR' en 'NOT' gebruiken om de zoekopdracht te verfijnen of uit te breiden. Meer zoektips

Sorteren op
528 resultaten
 • Wat kunnen basisscholen en middelbare scholen doen om duurzaam afvalgedrag van leerlingen te bevorderen?

  Het lijkt zinvol leerlingen te betrekken bij afval- en milieuproblematiek. De school kan leerlingen ondersteunen bij hun persoonlijke waardenontwikkeling, bij het maken van keuzes en het ontwikkelen van nieuwe gewoonten. Of dit voldoende is voor duurzaam afvalgedrag buiten de schoolmuren is niet bekend. Het bevorderen van blijvende gedragsverandering in het algemeen is sowieso een complexe aangelegenheid.

  Lees meer

 • Leiden een of meerdere herkansingen voor toetsen tot betere leerresultaten en een beter leergedrag van leerlingen in het vmbo?

  Er is weinig bekend over de effecten van herkansingen op het leergedrag en de leerresultaten in het vmbo. Onderzoek in het hoger onderwijs wijst uit dat studenten toetsen minder goed voorbereiden als er veel herkansingsmogelijkheden zijn. Het moment van herkansen, de voorwaarden en de manier waarop ze meetellen voor het eindcijfer zijn daarop ook van invloed. Omdat deze effecten verschillen per student, is het lastig om algemene uitspraken te doen.

  Lees meer

 • Helpt het hun spellingontwikkeling als leerlingen al eerder in groep 3 woorden met open lettergrepen leren lezen?

  De spellingontwikkeling van leerlingen is gebaat bij systematische en expliciete instructie in letter-klankkoppelingen en spellingregels. Daarnaast hebben technisch leesonderwijs en woordbekendheid een positief effect op de spellingvaardigheid. Veelvuldige blootstelling aan meerlettergrepige woorden met een open lettergreep kan de spellingvaardigheid dus bevorderen. Er is echter geen specifiek onderzoek gedaan naar het eerder aanbieden van woorden met open lettergrepen in groep 3.

  Lees meer

 • Wat zijn effectieve interventies tijdens taaltrajecten om de intrinsieke motivatie en zelfsturing van inburgeraars te bevorderen?

  Er zijn drie factoren die de intrinsieke motivatie en zelfsturing van NT2-deelnemers kunnen bevorderen. Ten eerste: interactie met andere NT2-deelnemers om met elkaar de taal te leren. Ten tweede: inzicht in hoe hij of zij het Nederlands kan toepassen in zijn of haar dagelijkse praktijk. Ten derde: het beschikken over meerdere leerstrategieën. Docenten kunnen deelnemers helpen door te zorgen voor voldoende contactmomenten met andere NT2-deelnemers. Voorts moeten ze deelnemers ondersteunen bij het aanleren van verschillende leerstrategieën.

  Lees meer

 • Welke beheersing van de rekendidactiek door een docent draagt bij aan betere rekenvaardigheden onder deelnemers volwasseneducatie?

  Het maakt uit of een docent beschikt over kennis over rekenen en over pedagogische vakkennis om op verschillende manieren rekenen aan te leren. Wanneer docenten over deze specifieke kennis beschikken, gaan volwassen deelnemers meer vooruit. Het koppelen van rekenen aan het beroep of een praktijksituatie zorgt voor succesvollere leerresultaten. Connectionist teaching kan die koppeling versterken. Deze onderwijsvorm legt een sterke verbinding met de buitenwereld en tussen verschillende rekenonderdelen.

  Lees meer

 • Welke principes van het dalton- en freinetonderwijs zijn inzetbaar om volwassenen les te geven?

  Het daltononderwijs en het freinetonderwijs delen drie principes: een eigen leerroute, praktijkgericht leren en samenwerkend leren. Deze drie principes bieden handvatten om het NT1 volwassenenonderwijs op een andere wijze te structuren. Deze werkwijze doet recht aan de niveauverschillen van de deelnemers en schept mogelijkheden om gelijkwaardige leertrajecten voor de gemêleerde groep deelnemers te organiseren. Hoewel de impact van het dalton- en freinetonderwijs niet is aangetoond, lijken deze overeenkomstige elementen inzetbaar in de volwasseneneducatie.

  Lees meer

 • Hoe kan het leren na de initiële schoolloopbaan gestimuleerd worden?

  Of volwassenen zich na de initiële schoolloopbaan verder willen ontwikkelen, hangt af van hun persoonlijke motivatie om te leren. Daarnaast is het belangrijk dat het onderwijsaanbod aansluit op persoonlijke drijfveren. Om de eigen alumni te stimuleren tot een leven lang leren kunnen onderwijsinstellingen inzetten op een alumninetwerk. Zo’n netwerk biedt informatie en inspiratie aan afgestudeerden.

  Lees meer

 • Wat is het effect van gepersonaliseerd onderwijs op de leerprestaties van achterstandsleerlingen in het basisonderwijs?

  Gepersonaliseerd onderwijs biedt mogelijkheden voor positieve effecten op leerprestaties. Voor achterstandsleerlingen is het daarbij wel van belang dat de regie over het leerproces bij de leerkracht ligt. Anders lopen ze juist een risico op grotere leerachterstanden. Deze leerlingen beschikken namelijk minder over metacognitieve en zelfregulerende vaardigheden om zelf de regie te kunnen voeren bij bepaalde vormen van gepersonaliseerd onderwijs.

  Lees meer

 • In hoeverre draagt zelfreflectie door mbo-4 studenten bij aan hun studiesucces?

  Studenten die reflecteren, kijken aan de hand van voor hen betekenisvolle ervaringen naar persoonlijke ambities, motieven en vervolgacties. Ze komen tot een bewust begrip van de situatie en beslissen wat ze aansluitend gaan doen. Docenten kunnen studenten daarbij ondersteunen door onder meer reflectieve vragen te stellen en te bevorderen dat alle fasen van het reflectieproces aan bod komen.

  Lees meer

 • Dragen schriftelijke toetsen in de voorbereiding op een examen effectief bij aan de examenresultaten van havo/vwo-leerlingen?

  Als leerlingen ook met schriftelijke toetsvormen oefenen, worden ze beter voorbereid op schriftelijke toetsen en examens. De resultaten daarvan zijn tevens een betere afspiegeling van de vaardigheden die de betreffende toets beoogt te meten. Wanneer leerlingen dus ervaring opbouwen met schriftelijke toetsvormen, naast bijvoorbeeld werkstukken en presentaties, draagt dat bij aan een goede voorbereiding op schriftelijke examens.

  Lees meer