Vragen en antwoorden

U zoekt nu op vragen en antwoorden. Zoek hier door de volledige website.

U kunt 'AND', 'OR' en 'NOT' gebruiken om de zoekopdracht te verfijnen of uit te breiden. Meer zoektips

Sorteren op
550 resultaten
 • Wat zijn de onderwijsbehoeften van sterke rekenaars in het basisonderwijs en hoe kan het onderwijs aan deze leerlingen worden vormgegeven?

  Rekenen | po

  Sterke rekenaars hebben behoefte aan begeleiding op het leerproces en aan uitdagende leeractiviteiten. Activiteiten die een beroep doen op hun probleemoplossend vermogen. Door compacten en verrijken van de lesstof kan de leerkracht onnodige herhaling voorkomen en uitdaging aan deze leerlingen bieden. Daarnaast zijn frequente instructie- en feedbackmomenten van belang. Dit vereist differentiatie in de reguliere rekenles.

  Lees meer

 • Hoe kunnen intern begeleiders leraren zo begeleiden dat zij goed passend onderwijs kunnen bieden aan (hoogbegaafde) leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften?

  Passend onderwijs | po

  Veel leraren hebben behoefte aan begeleiding om passend onderwijs te kunnen bieden aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Intern begeleiders kunnen hen helpen met handelingsgericht werken: een cyclische werkwijze die effectief is. Hoogbegaafde leerlingen zijn erbij gebaat als intern begeleiders aansturen op vroege signalering. Werken met een portfolio en een kort, verrijkt programma stimuleert ook hun ontwikkeling. Verder kunnen intern begeleiders inzetten op het wetenschappelijk onderbouwen en evalueren van nieuwe initiatieven.

  Lees meer

 • Is de beheersing van executieve functies onder volwassenen afhankelijk van een zwakke beheersing van de (moeder)taal en van de leeromgeving?

  Executieve functies | Taal algemeen | volwasseneneducatie

  Of volwassenen met een zwakke beheersing van de (moeder)taal ook problemen hebben met beheersing van executieve functies is niet bekend. Onderzoek op dit gebied is schaars, evenals onderzoek naar de relatie met de leeromgeving. Wel weten we dat bij jongvolwassen studenten er een samenhang is tussen taalontwikkeling en de ontwikkeling van executieve functies. Achtergrondkenmerken, de leeromgeving of het leerproces kunnen die samenhang versterken.

  Lees meer

 • Hoe kunnen docenten voorkomen dat voorkennis over letternamen het aanleren van klank-tekenkoppeling bij anderstalige analfabete volwassenen belemmert?

  Aanvankelijk lezen | Aanvankelijk lezen | Aanvankelijk lezen | volwasseneneducatie

  Kennis van letternamen helpt bij het leren lezen en schrijven, en versterkt de klank-tekenkoppeling. Wanneer de bijbehorende letterklank niet aan het begin van de letternaam staat, kan er echter verwarring optreden. Dit is onderzocht bij kinderen; en het is aannemelijk dat het ook voor anderstalige volwassenen geldt. Instructie in kleine groepen kan helpen, deze levert grotere alfabetkennis op dan individuele instructie.

  Lees meer

 • Welke persoonlijke competenties moet een entreestudent hebben ontwikkeld om succesvol te kunnen instromen in een opleiding op mbo-niveau 2?

  mbo

  Naast vakkennis zijn breed inzetbare, persoonlijke competenties belangrijk voor een duurzame employability van mbo-studenten. Specifiek voor entreestudenten geldt dat vier persoonlijke basiscompetenties onmisbaar zijn om met succes in te kunnen stromen in een mbo-opleiding op niveau 2: 1) zelfstandigheid, 2) initiatief nemen en creativiteit, 3) aanpassingsvermogen en 4) nauwkeurigheid en zorgvuldigheid. Daarbij is extra aandacht voor de ontwikkeling van zelfsturing op mbo-niveau 1 noodzakelijk.

  Lees meer

 • Verbetert of verslechtert de spellingvaardigheid van leerlingen als zij bij het schrijven de autocorrectie gebruiken?

  Een digitale spellingchecker kan een positief effect hebben op het herkennen en corrigeren van spelfouten. De autocorrectie is het meest effectief als het een mentale inzet van de leerling vraagt. Bijvoorbeeld als de leerling zelf de juiste spelling moet opzoeken in een type-in woordenboek. Bewezen effect op het inprenten van juiste spellingwijzen en spellingvaardigheid in het algemeen is er niet. Autocorrectie kan wel bijdragen aan betere kwaliteit van zelfgeschreven verhalen.

  Lees meer

 • Welke leerkrachtbegeleiding is in een reguliere groep effectief voor de ontwikkeling van (hoog)begaafde leerlingen?

  Hoogbegaafdheid | po

  Effectief klassenmanagement met gedifferentieerde instructie en begeleiding lijkt effectief voor de ontwikkeling van (hoog)begaafde leerlingen. Begeleiding bij zelfregulerende vaardigheden is eveneens effectief. De basisbehoeften van (hoog)begaafde leerlingen komen grotendeels overeen met die van reguliere leerlingen. Ook hangen de basisbehoeften en de bevrediging ervan op dezelfde manier samen met de motivatie als bij andere leerlingen.

  Lees meer

 • Is projectmatig werken in de bovenbouw van het basisonderwijs effectief om 21ste-eeuwse vaardigheden van leerlingen te vergroten?

  21st century skills | Projectgestuurd leren | po

  Bij projectmatig werken leren leerlingen door (samen) te werken aan complexe en maatschappelijk relevante projecten. Het weinige beschikbare onderzoek geeft geen uitsluitsel over effecten van projectmatig werken op 21ste-eeuwse vaardigheden. Wel heeft projectmatig werken een gemiddeld tot groot positief effect op vakspecifieke leerprestaties, bijvoorbeeld taalvaardigheid.

  Lees meer

 • Aan welke eisen moet formatieve toetsing voldoen om de rekenvaardigheid van NT2-leerlingen met een onvoldoende taalbasis in de moedertaal te meten?

  Taal algemeen | Toetsen en beoordelen | Taal algemeen | po

  Door formatieve toetsing krijgt de leerkracht zicht op waar NT2-leerlingen staan en wat zij nodig hebben in hun leerproces. De leerkracht kan het niveau van de leerlingen in kaart brengen door middel van opgaven, gesprekken en observaties. Vervolgens moet de leerkracht de leerlingen passende ondersteuning bieden. Bij talige rekenopgaven zijn feedback en scaffolding effectieve strategieën om leerlingen met onvoldoende taalkennis te ondersteunen.

  Lees meer

 • Welk docentgedrag heeft een positief effect op de kwaliteit van online peerfeedback tussen studenten?

  Digitale leeromgeving | Feedback geven | mbo | lerarenopleiding | ho

  Als docenten peerfeedback tussen studenten inbedden in het curriculum, komt dat de kwaliteit van de feedback ten goede. Verder moeten docenten bij de feedbackopdracht zorgen voor een heldere structuur met duidelijke verwachtingen en beoordelingscriteria. Voorwaarde is dat docenten ruim aandacht besteden aan de benodigde vaardigheden bij studenten, zoals het met elkaar in gesprek gaan over de feedback. Het is aannemelijk dat deze principes over de rol van de docent bij peerfeedback ook gelden in een online omgeving.

  Lees meer