Vragen en antwoorden

U zoekt nu op vragen en antwoorden. Zoek hier door de volledige website.

U kunt 'AND', 'OR' en 'NOT' gebruiken om de zoekopdracht te verfijnen of uit te breiden. Meer zoektips

Sort by
557 resultaten
 • Is bewegend leren een effectieve manier om spelling te onderwijzen aan zwakke spellers in het primair onderwijs?

  Bewegend Leren | Spelling | po | lerarenopleiding

  Bewegend leren heeft in het algemeen een positief effect heeft op leeruitkomsten en op executieve functies, blijkt uit verscheidene experimentele studies. Dat het positief kan uitwerken op de spellingsvaardigheid, is gebleken uit Nederlands onderzoek naar het programma Fit en Vaardig. De effecten van Fit en Vaardig kunnen worden veroorzaakt door het bewegen tijdens de les, maar zijn mogelijk mede te danken aan de extra tijd die wordt besteed aan herhalen en automatiseren. In buitenlands onderzoek naar bewegend leren zijn geen positieve effecten gevonden op spelling, maar wel op rekenen. Om verschillende redenen is het aannemelijk dat programma's als Fit en Vaardig ook nuttig zijn voor zwakke spellers. In de eerste plaats omdat leerlingen direct na de bewegingsactiviteit geconcentreerder werken. In de tweede plaats omdat Fit en Vaardig gericht is op herhalen en automatiseren, dat zijn activiteiten waar zwakke spellers doorgaans behoefte aan hebben.

  Lees meer

 • Welke leerkrachtonafhankelijke werkvormen dragen bij aan de begrijpende leesvaardigheid van NT2-leerlingen in het primair onderwijs?

  Begrijpend lezen | po

  NT2-leerlingen hebben doorgaans een beperktere Nederlandse woordenschat en daardoor problemen met begrijpend lezen. Ze zijn gebaat bij uitleg van woorden en instructie van de leerkracht. Aanvullend kunnen leerkrachtonafhankelijke interventies worden ingezet om de achterstand te verkleinen. Een rijke taalleeromgeving met veel ruimte voor zelfstandig lezen en praten over boeken en ontwikkeling van de moedertaal is effectief. Ook kunnen leerlingen met behulp van multimedia hun woordenschat en tekstbegrip zelfstandig vergroten. Tot slot kan de leerkracht rolwisselend lezen inzetten, waarin leesstrategieën wederkerend worden onderwezen in tweetallen of kleine groepjes.

  Lees meer

 • Op welke manier kan het basisonderwijs werken met minder leerkrachten en zo min mogelijk afbreuk doen aan kwaliteit?

  Lerarentekort | po

  Het stimuleren van deeltijders om meer uren te gaan werken, lijkt de beste manier om met minder personeel dezelfde kwaliteit te bieden. Daarvoor is een daling van de werkdruk nodig. Scholen kunnen dit bereiken door een duidelijke taakdefiniëring, taakafbakening en herverdeling van werkzaamheden. Vier benaderingen hiervoor zijn: functiedifferentiatie, taakdifferentiatie, grotere eenheden en taakdefiniëring. Welke van deze benaderingen het effectiefst is om het tekort aan leerkrachten op te vangen, is niet te zeggen.

  Lees meer

 • Zijn leerlingen met zowel dyslexie als rekenproblemen gebaat bij ondersteuningskaarten bij het maken van rekensommen?

  Dyslexie | Rekenen | po

  Leerlingen met dyslexie kunnen ook bij rekenen problemen ondervinden. Deels komt dat door tekortkomingen in de benoemsnelheid, het fonologisch bewustzijn en verbaal werkgeheugen. Directe instructie en aanvullende interventies kunnen helpen bij de automatisering van de basisbewerkingen. Onderzoek naar het effect van ondersteuningskaarten is niet bekend. Maar het aanbieden van geheugensteuntjes blijkt wel een effectieve ondersteuning te zijn, omdat die het opslaan en oproepen van informatie vergemakkelijken en het geheugen ontlasten.

  Lees meer

 • Wat is het effect van modelleren van leesstrategieën en hardop denken door de docent op begrijpend lezen van volwassen leerders?

  Didactiek | volwasseneneducatie

  Reciprocal teaching heeft een positief effect op het leesbegrip van verschillende groepen volwassen leerders. In deze methode geeft de docent eerst klassikale instructie in het toepassen van leesstrategieën door ze voor te doen via hardop denken. Daarna oefenen studenten met het toepassen van leesstrategieën, ook door onder andere hardop denken. Ten slotte passen studenten in kleine groepen de leesstrategieën toe en doen ze die aan elkaar voor. De docent heeft dan vooral een coachende rol.

  Lees meer

 • Is de metafoor van de leerkuil geschikt om het proces van leren aan leerlingen uit te leggen?

  Hoogbegaafdheid | Leerproces | po

  Het gebruik van metaforen zoals de leerkuil, lijkt een geschikte manier om het proces van leren aan leerlingen in het basisonderwijs uit te leggen. Metaforen maken het leerproces inzichtelijk. Het leerproces voor leerlingen visualiseren, draagt bij aan het kunnen doorlopen en volbrengen van een leerproces dat resulteert in diepgaand leren. De leerkracht moet dan tevens duidelijkheid bieden over leerintenties en leerdoelen, op zowel de taak als op het vergroten van de veerkracht van leerlingen.

  Lees meer

 • Wat is het effect van de inrichting van schoolgebouwen voor primair onderwijs op de ontwikkeling van leerlingen?

  Klas- & leeromgeving | po

  Kwaliteitskenmerken van schoolgebouwen, zoals de beheersing van luchtkwaliteit, (dag)licht, temperatuur en akoestiek hangen positief samen met leerprestaties van leerlingen. Hetzelfde geldt voor kleurgebruik en ruimtelijkheid. Of er een causale relatie is, valt op basis van onderzoek niet hard te maken. Overigens dragen de Arbowet en het Bouwbesluit bij aan de basiskwaliteit van schoolgebouwen. Hoe leerkrachten en leerlingen het gebouw gebruiken, is minstens zo belangrijk als het gebouw zelf.

  Lees meer

 • Wat zijn de onderwijsbehoeften van sterke rekenaars in het basisonderwijs en hoe kan het onderwijs aan deze leerlingen worden vormgegeven?

  Rekenen | po

  Sterke rekenaars hebben behoefte aan begeleiding op het leerproces en aan uitdagende leeractiviteiten. Activiteiten die een beroep doen op hun probleemoplossend vermogen. Door compacten en verrijken van de lesstof kan de leerkracht onnodige herhaling voorkomen en uitdaging aan deze leerlingen bieden. Daarnaast zijn frequente instructie- en feedbackmomenten van belang. Dit vereist differentiatie in de reguliere rekenles.

  Lees meer

 • Hoe kunnen intern begeleiders leraren zo begeleiden dat zij goed passend onderwijs kunnen bieden aan (hoogbegaafde) leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften?

  Passend onderwijs | po

  Veel leraren hebben behoefte aan begeleiding om passend onderwijs te kunnen bieden aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Intern begeleiders kunnen hen helpen met handelingsgericht werken: een cyclische werkwijze die effectief is. Hoogbegaafde leerlingen zijn erbij gebaat als intern begeleiders aansturen op vroege signalering. Werken met een portfolio en een kort, verrijkt programma stimuleert ook hun ontwikkeling. Verder kunnen intern begeleiders inzetten op het wetenschappelijk onderbouwen en evalueren van nieuwe initiatieven.

  Lees meer

 • Is de beheersing van executieve functies onder volwassenen afhankelijk van een zwakke beheersing van de (moeder)taal en van de leeromgeving?

  Executieve functies | Taal algemeen | volwasseneneducatie

  Of volwassenen met een zwakke beheersing van de (moeder)taal ook problemen hebben met beheersing van executieve functies is niet bekend. Onderzoek op dit gebied is schaars, evenals onderzoek naar de relatie met de leeromgeving. Wel weten we dat bij jongvolwassen studenten er een samenhang is tussen taalontwikkeling en de ontwikkeling van executieve functies. Achtergrondkenmerken, de leeromgeving of het leerproces kunnen die samenhang versterken.

  Lees meer